Warunki Gwarancji

 1. Meble które są robione na specjalne zamówienie klienta (np. zmiana wymiarów) nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży mebli kupującemu.
 3. Odebranie karty gwarancyjnej przez kupującego przy zakupie mebli równoznaczne jest z dokonaniem ilościowego i jakościowego odbioru i nie stwierdzeniem wad lub braków zewnętrznych.
 4. W meblach pokrytych tkaninami cieniującymi mogą występować różne odcienie tkanin w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego.
 5. Przyjęcie reklamacji odbywa się przez sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego na drukach znajdujących się u sprzedawcy.
 6. Warunkiem orzyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej.
 7. Karta gwarancyjna nie jest ważna bez zaznaczenie w niej daty sprzedażcy, bez pieczęci sprzedawcy i jego podpisu.
 8. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej następuje utrata gwarancji, a nowa karta nie zostaje wydana.
 9. Reklamacja będzie załatwiona w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia do producenta. W przypadku konieczności zabrania mebli do fabryki celem naprawy okres usunięcia wady może zostać przedłużony do 28 dni.
 10. Zwłoka w załatwieniu nie zachodzi jeśli przedstawiciel gwaranta zgłosił się do kupującego celem usunięcia reklamacji a czynności tych nie mógł dokonać z przyczyn leżących po stronie kupującego.
 11. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca wartość użytkową i estetyczną.
 12. Naprawy mogą być wykonane bezpośrednio u kupującego, jeśli wady nie wymagają usunięcia w warunkach produkcyjnych.
 13. Uznając reklamację przedłuża się okres gwarancji o termin między zgłoszeniem reklamacji a datą jej załatwienia.
 14. W przypadku dokonania wymiany wyrobu okres gwarancji będzie liczony od dnia dokonania wymiany.
 15. Na gwarancie nie ciąży obowiązek przekazania do użytkownika innych mebli na okres naprawy mabli reklamacyjnych.
 16. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko i wyłącznie wraz z dowodem zakupu tj. paragonu lub faktury VAT i wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii.
 17. W przypadku braku dowodu zakupu karta gwarancyjna traci swą ważność.
 18. Meble powinny posiadać metki oraz inne oznaczenie fabryczne. W przypadku braku oznaczeń kupujący traci prawo gwarancji.
 19. Karta gwarancyjna winna być wypełniona w dniu zakupu mebli.
 20. Gwarancja na sprzedany mebel (meble) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawinień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancją producenta nie sią objęte:

 1. w meblach sprzedawanych jako zmontowane, wady, uszkodzenie i braki ilościowe mebli i akcesoriów widoczne przy zakupie,
 2. uszkodzenie powstałe z wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności
 3. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli,
 4. uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie kupującego.

Zasady Użytkowania i Konserwacji Mebli

 1. Meble powunny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 10-30 st.C, a wilgotność względna w granicach 40-70%. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych grzejników. Wymagane jest również ustawienie (wypoziomowanie) mebli.
 3. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów uzupęłniających określa karta informacyjna dla danego typu mebla.
 4. Meble należy odkurzać następująco:
  • powierzchnie wykończone na połysk - wyłącznie suchą i miękką tkaniną,
  • powierzchnie matowe można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą końcówki z miękką szczotką,
  • powierzchnie tapicerowane - domowym odkurzaczem z miękką szczotką.
  • powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną, a nstępnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.